Thai – เกี่ยวกับ MiR

หน่วยงานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ด้านเครือข่ายทรัพยากรเป็นหน่วยงานสำหรับ
ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ที่ให้บริการโดยไม่คำนึง
ถึงภูมิหลังทางด้านชาติพันธุ์และที่มาทางสังคมด้วย
มุมมองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเราให้ข้อมูลคำ
แนะนำและการสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนชีวิตครอบครัวและชีวิตทาง
สังคม MiR ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับแต่ละกลุ่ม
ในการประชุมกับเจ้าหน้าที่และชุมชนขนาดใหญ่
วิสัยทัศน์ของ MiR คือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และชุมชนอันกว้าง ส่งเสริม
การมีทักษะในชีวิตที่เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน
องค์กรมีความเป็นอิสระทางการเมือง
และมีความเป็นกลาง(ต่อชีวิต)


Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/thai-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-mir/