Prosjekter

MiR har over tid opparbeidet en solid prosjektportefølje som gjør at vi kan imøtekomme de ulike behovene som blir spilt inn til oss både fra våre lokallag og fra det offentlige. Prosjektene bygger opp under hverandre og bidrar til å forsterke vårt budskap og vår profil.

MiR s nasjonale og lokale prosjekter går hånd i hånd, og tematikken er ofte overlappende. Dette gir oss mulighet til å jobbe mer helhetlig, enn hvis vi skulle ha jobbet med de ulike prosjektene isolert sett.

Alle MiRs prosjekter passer inn under et eller flere av MiRs fokusområder; skole og barnehage, helse, og/eller familie- og samfunnsliv. I mange tilfeller er grensen mellom de ulike fokusområdene flytende, siden de ulike delene ved menneskers liv og hverdag griper inn i hverandre.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/

SKOLE OG BARNEHAGE

Arbeid rettet inn mot foreldre, skole og barnehage har i alle år vært kjernen i MiRs arbeid. Skolen er blant MiRs viktigste samarbeidspartnere også i prosjektene på andre programområder. MiRs skolerettede prosjekter har både lokal, nasjonal og internasjonal karakter. På lokalt plan jobber koordinatorer, frivillige og ressurspersoner med å styrke foreldrenes medvirkning i skolen. I …

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Fokusområde familie- og samfunnsliv er helt klart MiRs største prosjektområde, om man måler i mottatte tilskudd og ressursbruk. Flere av prosjektene driftes av sentralleddet, mens aktivitetene gjennomføres i lokallagene. Dette er en fin måte for MiR å sikre en helhetlig tilnærming til ulike temaer gjennom hele organisasjonen, samtidig som lokallagene også får mulighet til å …

HELSE

Helse har blitt et stadig viktigere felt for MiR å prioritere. Uten god helse er det vanskelig for foreldre å fungere i hverdagen og gjøre nytte overfor barna, skolen og i samfunnet for øvrig. Våre helserettede prosjekter er fokusert inn på områdene folkehelse, psykisk helse og seksuell- og reproduktiv helse. Siden helse er såpass viktig …