Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR mottar støtte fra Bufdir for å jobbe for et mer likestilt samfunn. Varig holdningsendring og økt likestilling mellom kjønnene i ulike minoritetsfamilier er fokus for prosjektet. Gjennom blant annet likepersonsarbeid og dialogseminarer arbeider vi for å øke bevissthet og kunnskap rundt disse temaene.

Dialogsamlingene ledes av ressurspersoner fra ulike minoritetsmiljøer. Gjennom dialog på eget morsmål, og gjennom muligheten for å lufte problemstillinger man selv opplever, skaper vi i samlingene et rom for refleksjon, som kan føre til en varig holdningsendring. MiR samarbeider med andre frivillige organisasjoner og offentlige instanser om gjennomføringen av prosjektet.

I tillegg til å fokusere på kvinners stilling, har vi også et  fokus på menns og fedres rolle for likestilling i hjemmet. Vi arrangerer fedregrupper som møtes jevnlig for å diskuterte utfordringer og løsninger for likestilling og et godt familieliv. Fra 2018 har vi utvidet prosjektet til også å ta for seg betydningen av kjønn for ungdoms utdanningsvalg. Også her arbeider vi holdingsskapende blant minoritetsforeldre. Mange ungdommer som ønsker å ta et utradisjonelt yrkesvalg forteller at de opplever stigmatisering og motstand fra familie og andre med samme landbakgrunn. Dette kan føre til at ungdom ikke tar frie valg, og at de havner i yrker de ikke har interesse for, eller ikke mestrer. Gjennom dialogsamlinger, filmer og brosjyrer ønsker vi å vise at det kan være flere veier til et vellykket liv, både for gutter og jenter. Se våre brosjyrer, filmer og andre ressurser om temaet på våre temasider om utdanningsvalg.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/

Ja til kjønnsdelt opplæring i likestillingsspørsmål!

Som mor og leder i en forening for multikulturelle foreldre ser jeg en bekymringsfull utvikling knyttet til tenåringsgutters syn på likestilling. Jeg trodde først at diskusjoner hjemme ved mitt middagsbord ikke var representativt, men ser av kartlegginger at det gjelder mange flere. Gutter uten livserfaring har lett for å tro på det de hører fra …

Markering av den internasjonale mannsdagen

Lørdag 19.11. markerte MiR den internasjonale mannsdagen, i samarbeid med Radio Latin-Amerika og FOREM (Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn). Et trekkplaster for konferansen var Ghulam Abbas som leste fra sin bok, Gudfaren. Abbas er mannen som politiet pekte ut som en av Norges farligste menn og leder av den beryktede B-gjengen. Han levde i mange …

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR har de siste årene satset sterkt på sitt prosjekt «Likestilling for vellykket integrering og familieliv«, støttet av Bufdir. Som en del av prosjektet har vi hatt dialogsamlinger om likestilling på ulike språk, blant annet i samarbeid med voksenopplæringen og ulike organisasjoner. Blant de viktigste temaene har vært «fedre og likestilling» og «likestilling i utdanningsvalg». …

Stoltenbergutvalget: «Nye sjanser – bedre læring.

MiR har svart på rapporten fra Stoltenbergutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Det var viktig for MiR å spørre om studiespesialisering og universitetsutdannelse skal få være de viktigste tegnene på at man har lykkes når yrkesfag og praktisk arbeid også er viktig for samfunnet vårt. Derfor støtter MiR både yrkespraksis på ungdomsskolen slik at flere finner …

Ressurspersonsamling i tilknytting Stoltenbergutvalgets rapport Nye sjanser – bedre læring

Engasjementet er stort på våre ressurspersonsamlinger. Rett før påske møttes MiRs ressurspersoner for å diskutere innholdet i Stoltenbergutvalgets rapport NOU 2019: 3 – Nye sjanser – bedre læring, som retter seg mot å redusere forskjeller mellom gutter og jenter i skolen. MiR har som mål å komme med konstruktive innpill til dette temaet, godt forankret …

MiR lanserer film og brosjyrer om Utdanningsvalg

MiR har i flere år jobbet for likestilling, med tilskudd fra Bufdir. I 2018 utvidet vi prosjektet til også å handle om ungdoms utdanningsvalg. Hva bør ungdom og deres foreldre tenke på når man skal velge utdanning og yrke? Hvilke reaksjoner møter ungdom og familier som velger utradisjonelt? I prosjektet har vi laget brosjyre og …

Likestillingsprosjekt – Leirskole for foreldre og barn på Brennabu

Vinteren 2014 arrangerte MIR en tur til Brennabu leirskole for en gruppe flerkulturelle foreldre og barn fra forskjellige land i Asia og Afrika. Prosjektet ble støttet av Bufdir. Formålet med turen var å skape aktiviteter som bidro til refleksjon over kjønnsroller i et tverrkulturelt perspektiv og diskutere hvilke forventninger man har til kvinner og menn i et …