Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Min første fritidsaktivitet

En gruppe barn er innendørs i en svømmehall. De smiler til kameraet ved kanten av svømmebassenget.

Å få delta i fritidsaktiviteter sammen med andre på samme alder er viktig for å få nye venner og å bli inkludert når man flytter til Norge. MiR har lenge vært engasjert i arbeidet for slik inkludering, blant annet gjennom vårt prosjekt «Skritt for skritt». MiR har tilsluttet seg NDFU – Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap, og ALLEMED-nettverket.

Fritidsaktivitet har blitt mer og mer organisert i Norge, så det kan være vanskelig for barn og unge som kommer nye til landet og bli kjent og få venner om man ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Det kreves også mer av foreldrene som må melde barna på forskjellige aktiviteter, betale medlemskontingent og følge opp på trening, øvelser og kamp. Denne spesialiseringen av barns fritid kan føre til at mange faller utenfor fellesskapet. Økonomi, kunnskap og ressurser til å følge opp barna i aktivitet er alle faktorer som er med på å heve terskelen til dette sosiale fellesskapet, og det rammer de med kort botid i Norge spesielt hardt.

MiR startet derfor i 2021 startet prosjektet «Min første fritidsaktivitet» i samarbeid med Atlas Kompetanse. Inkluderingsarbeid er i vinden og det er mye bevegelse på dette feltet allerede. Men selv om veldig mye har bedret seg med tanke på både støtteordninger og tiltak for å senke terskelen inn i aktivitet, er det fortsatt en vei å gå. Både blant de som står utenfor aktivitet og i frivilligheten er det mange som opplever å ikke vite hvordan man skal komme i kontakt. Det må derfor gjøres mer for å synligjøre det apparatet som finnes og gjøre disse tiltakene mer tilgjengelige.

Det er dette vi ønsker å gjøre noe med i vårt prosjekt sammen med Atlas Kompetanse. Vi ønsker å nå ut tidligst mulig for å kunne bruke fritidsaktiviteter som en positiv inkluderingskraft for nye familier i Norge. Derfor inngår vi samarbeid med kommunale flyktningetjenester, og startet i 2021 opp dette arbeidet i Nordre Follo. Flyktningetjenesten i kommunen har satt oss i kontakt med nybosatte familier med barn som ønsker å komme i gang med aktivitet. Atlas Kompetanse har et team av dyktige miljøarbeidere med bred språklig og kulturell bakgrunn og sammen har vi satt sammen et lag av aktivitetskontakter som kan møte familiene på deres morsmål. Aktivitetskontaktene veileder og assisterer familiene med å orientere seg i landskapet av forskjellige fritidsaktiviteter og hjelper med å møte de forventningene som følger med det å ha barn i aktivitet.

Vår ambisjon er at vi over en kortere periode klarer å følge opp familiene slik at barna kommer inn i aktivitet og at foreldrene blir rustet til å følge dem opp i aktiviteten etter at vi trekker oss ut. Vi jobber aktivt med å skape kontakt med frivilligheten og forskjellige ressurspersoner i de ulike aktivitetene samtidig som vi veileder foreldrene med fokus på kommunikasjon og forventninger. Vi håper på denne måten å tilgjengeliggjøre svært viktige sosiale nettverk i Norge til familiene våre, både for foreldre og barn. Fritidsaktivitet en uvurderlig ressurs når det kommer til bygging av vennskap, fellesskap og mestringsfølelse, og er en arena vi ønsker at skal være tilgjengelig for alle i Norge.

I perioden 2021 – vår 2022 fikk prosjektet støtte fra Bufdir. I perioden høst 2022- 2023 fikk det støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I perioden 2024-2026 får prosjektet støtte fra Bufdir og Anthonstiftelsen. Barna som deltar i prosjektet har fått støtte til utstyr fra Zuccarellostiftelsen og Coop-dugnaden.

Personene i bildet (fra venstre): Kjersti Hoff fra Nordre Follo Flyktningetjeneste, prosjektleder Jostein Hult, Hege Iversen fra MiR og Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/min-forste-fritidsaktivitet/

Konferanse «Får ALLE være med? – Digitale barrierer i idretten»

Konferansen «Får Alle være med? – Digitale barrierer i idretten» ble nylig avholdt på Sentralen i Oslo. Konferansen satte søkelys på å identifisere digitale hindringer i idretten, samt styrke inkludering og deltakelse blant alle barn. Bakgrunnen for konferansen springer ut fra samarbeidsprosjektet mellom MiR og Atlas Kompetanse «Min første fritidsaktivitet» med oppstart i 2021. Prosjektet …