Tilbake til HELSE

Forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer

Hovedmålsettingen til prosjektet har vært å øke kunnskap og handlingskompetanse blant sårbare videregående skoleelever med innvandrerbakgrunn om egen kropp og seksualitet, seksuell helse med fokus på forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer. Prosjektet har vært støttet av ExtraStiftelsen og foreningen Voksne for Barn har vært vår partner i prosjektet.

Prosjektet ble påbegynt i 2015 og sluttført i 2016. I 2016 har det blitt arrangert radiosendinger hvor temaer rundt seksuell helse har blitt diskutert. Til tross for at MiR rekrutterte gjennom skolehelsetjeneste og nettsider, er mange ungdommer med innvandrerbakgrunn redde for å delta på et seminar med homofili som tema. De fleste holder sin legning skjult.

I løpet av prosjektperioden 2015 og 2016, nådde vi 40 ungdommer (jenter og gutter) med innvandrerbakgrunn på videregående skole i Oslo og Akershus og som regnes som sårbare i tråd med Helsedirektoratets definisjon:

  • Etniske minoritetsgrupper – spesielt unge enslige flyktninger og asyl-søkere, jenter med fare for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
  • Ungdom og unge voksne med psykososiale problemer og/eller rusmisbruk og drop-outs under oppfølging av Oppfølgingstjeneste (OT)
  • «Doble» minoritetsgrupper – som for eksempel LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn

Metoden som har blitt benyttet har vært dialogbasert empowerment, som sikter på å få ungdommene gjennom en prosess av refleksjon, bevisstgjøring, ansvarliggjøring og mestring som kan styrke deres handlingsberedskap i seksuelle situasjoner. Tiltaket skal legge stor vekt på relasjonsbygging, kreativ og kultursensitiv informasjonsformidling, dialog, identitetsstyrking, selvhevdelsestrening, praktisk ferdighetstrening, rollemodellæring, brukermedvirkning og ung til ung formidling. Det sentrale fokuset i denne metodikken er empowerment forstått som seksuell autonomi eller å ha kontroll over egen kropp, livssituasjon og seksuelle orientering.

Under prosjektperioden 2015- 2016 ble det arrangert 6 samlinger for foreldre og voksne innvandrere som ønsket å delta i dialogseminarer som handlet om seksuell helse hos barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Vi mener at arbeid med foreldre som et forebyggende tiltak har en stor effekt for å bryte tabu og stigma samt utvikle en ny kultur av åpenhet og trygghet knyttet til seksuell helse.

Dialogseminarene ble ledet av prosjektleder og prosjektmedarbeider samt helsepersoner med innvandrerbakgrunn som leger, psykologer og helsesøstre som kjenner kulturen og språket til deltakerne.


Styreleder Whyn Lam og styremedlem Farshad Mohseni var hos Radio Latin-Amerika og pratet om ungdom, seksualitet og prevensjon. Du kan lese mer om radioinnslaget her

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/helse/seksuell-helse/

Min Kropp – Mitt Liv!

MiR har nylig gjennomført prosjektet «Min Kropp – Mitt Liv» med støtte fra Helseetaten i Oslo. Formålet med prosjektet har vært å gjøre unge voksne med innvandrerbakgrunn mer bevisst hvilke valg de tar rundt egen helse. Gjennom prosjektet har vi nådd ut til nyankomne innvandrere på voksenopplæringen, hvor vi har holdt dialogsamlinger på ulike språk, …