Tilbake til KURS

Dialogseminar

Dialogseminarene er ca 2 timer og er lagt opp med korte ”foredragssekvenser”, med gruppeoppgaver, øvelser, spill og selvrefleksjon der deltakerne skal være mest mulig aktive. Målgruppen er i hovedsak voksne personer med flyktninge- og innvandrerbakgrunn.

Vi har også et opplegg for ungdommer med flyktninge- og innvandrerbakgrunn knyttet til sosial kontroll som er ledet av ungdomsledere. Informasjon om dette finner du under fanen ”Ungdomskurs”

Sosial kontroll

Det er annerledes å oppdra barn i Norge og hjemlandet fordi det er forskjellige normer som hersker. Foreldre med innvandrerbakgrunn skal få innsikt i at er annerledes for barn å vokse opp i Norge sammenlignet med foreldrenes hjemland. Det er viktig at barna får mulighet til å delta på aktiviteter sammen med norske barn. I Norge læres barna opp til selvstendighet i større grad. Dette kan komme i motsetningsforhold til det mange innvandrere og flyktninger er vant til, og skape en del konflikt i hjemmet. I dette dialogseminaret vil vi fokusere på hvordan foreldre kan få økt forståelse for konsekvensene av negativ sosial kontroll, og hva de kan gjøre for å gli best inn i det norske samfunnet. Det er mange måter å oppdra barn på, og det er viktig å holde på tradisjoner. Nordmenn kan også lære mye av innvandrere. Samtidig er det viktig å vite hva som er akseptert og ikke i Norge, og å tilpasse seg det norske samfunnet.

Samarbeid mellom hjem og skole

I dette dialogseminaret vil deltakerne få informasjon om hvordan det norske skolesystemet er annerledes enn mange land. Det viktig å vite om hvilke forventninger den norske skolen har til foreldre, men foreldre har også noen rettigheter som er viktig å være klar over. Det er mange måter å samarbeide med skolen på, og det er viktig at barna ser at du er involvert. Etter hvert som barna blir eldre er det også viktig å vite om hvilke hjelpeinstanser som finnes på skolen og hvordan foreldre kan få hjelp av disse til å støtte barna. Å ha en god dialog med skolen er avgjørende for barnas trivsel og skoleresultater.

Utdanningsvalg

Utdanningssystemet i Norge er forskjellig fra det mange innvandrere og flyktninger er vant til. Det er derfor viktig å få en innsikt i hvordan systemet er lagt opp både for at voksne kan ta utdanning selv og være gode veiledere for sine barn. Det er også viktig å forstå hva som skal til for å klare seg i skolen og hvor viktig det sosiale aspektet er for barnas læringsmiljø. Valg av utdanning kan også sees i et likestillingsperspektiv og det er viktig å velge et yrke man liker, ikke bare basert på prestisje eller hva foreldrene ønsker.

Likestilling

Dialogseminaret om likestilling er viktig for mange med innvandrerbakgrunn og bør kanskje helst holdes på eget morsmål. Siden likestilling er et da ganske abstrakt konsept kan det være vanskelig å forstå hvis man kommer fra en kultur som er veldig forskjellig fra den norske. Her ser vi litt på likestilling historisk og hva det betyr å være likestilt. Noen innvandrere føler at kvinner ofte blir prioritert og misforstår det dithen at det er kvinnene som skal bestemme. Det er viktig å forklare at det ikke er målet, og at vi jobber for like muligheter for kvinner og menn, gutter og jenter. Dette er også knyttet til demokrati og deltakelse i samfunnet.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/dialogseminar/