Tilbake til Prosjekter

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Fokusområde familie- og samfunnsliv er helt klart MiRs største prosjektområde, om man måler i mottatte tilskudd og ressursbruk. Flere av prosjektene driftes av sentralleddet, mens aktivitetene gjennomføres i lokallagene. Dette er en fin måte for MiR å sikre en helhetlig tilnærming til ulike temaer gjennom hele organisasjonen, samtidig som lokallagene også får mulighet til å være med å forme prosjektene selv, og å tilpasse dem til deltakerne i sitt lokallag.

Prosjektene kan deles inn i tre hovedområder: veiledning og opplæring; inkluderingsarbeid og motvirkning av fattigdom; holdningsskapende arbeid.

MiRs lokallag jobber kontinuerlig med disse temaområdene ved at ressurspersoner går foran som gode eksempler når det gjelder blant annet likestilling og integrering. Samlinger i lokallagene er ofte preget av dialog rundt disse temaene, hvor de som har bodd en stund i Norge og lykkes med integreringen ofte får en rådgivende rolle overfor de som har vært kortere i landet. I tillegg arrangeres det kurs og aktiviteter både for barn, ungdom og foreldre i alle våre lokallag.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/

Min første fritidsaktivitet

Å få delta i fritidsaktiviteter sammen med andre på samme alder er viktig for å få nye venner og å bli inkludert når man flytter til Norge. MiR har lenge vært engasjert i arbeidet for slik inkludering, blant annet gjennom vårt prosjekt «Skritt for skritt». MiR har tilsluttet seg NDFU – Nasjonal Dugnad mot Fattigdom …

Sterke mødre – glade barn

MiR fikk støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi fulgte tett opp 5 familier, som ble valgt ut i samarbeid med skoler, med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet var treårig. Prosjektet hadde samlinger omlag 1 gang i måneden, …

Kvinner i den digitale verden

Kurset «Kvinner i den digitale verden» har pågått siden høsten 2022. I kurset får deltakerne veiledning til å øke sin kompetanse innen digital kommunikasjon, generell databruk og kyndighet på sosiale medier – hvor de selv tar aktivt del i og ansvar for egen utvikling. Dataferdigheter, «myke» ferdigheter og språkferdigheter I kurset kan deltakerne forbedre egne …

Skritt for skritt – Aktiviteter for barnefamilier

Siden 2015 har MiR mottatt støtte fra Bufdirs tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Støtten brukes i all hovedsak til å arrangere turer og aktiviteter for familier som ikke selv har mulighet til å reise på turer og ferier. Å ikke kunne delta på aktiviteter og ferieturer på lik linje med andre barn kan …

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR mottar støtte fra Bufdir for å jobbe for et mer likestilt samfunn. Varig holdningsendring og økt likestilling mellom kjønnene i ulike minoritetsfamilier er fokus for prosjektet. Gjennom blant annet likepersonsarbeid og dialogseminarer arbeider vi for å øke bevissthet og kunnskap rundt disse temaene. Dialogsamlingene ledes av ressurspersoner fra ulike minoritetsmiljøer. Gjennom dialog på eget …

Et liv uten frykt og tvang

Siden 2015 har MiR har jobbet med dialogseminarer med foreldre om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll med støtte fra IMDI. På møtene våre ser vi at foreldrene er interessert i å vite mer, men at kun et møte ikke gir så stor holdningsendrende effekt hvis det ikke er noe oppfølging. Vi arrangerer en rekke …

Problematisk spilling i innvandrerfamilier

MiR har i flere år fått støtte av Helsedirektoratet til et prosjekt for å forebygge problematisk spilling for ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er hovedsakelig rettet mot foreldre, der vi setter i gang diskusjoner om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. I forbindelse med prosjektet har vi laget brosjyrer på …