Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

Barne- og familiedepartementet arbeider nå med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier. Strategien skal styrke mulighetene til barn som vokser opp i fattige familier, og forhindre at fattigdom går i arv. MiR har blitt invitert til å sende innspill til strategien. Vårt innspill kan du lese her.

MiR fokuserer i sitt innspill på barns rettigheter til trygge og stabile boforhold, muligheten til å fullføre utdanning, og muligheten til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Vi legger vekt på at det her må jobbes helhetlig med hele familien. Utvikling av kultur- og mangfoldskompetanse må prioriteres i profesjoner og tjenester som jobber med sårbare familier. 

I vårt arbeid ser vi at mange utsatte familier har en sammensatt problematikk hvor de trenger hjelp fra flere forskjellige instanser. Å måtte forholde seg til mange ulike saksbehandlere og kontorer kan være utfordrende i en allerede stressende hverdag. Vi tar derfor til orde for at store barnefamilier og eneforsørgere spesielt må tildeles en fast familiekontakt eller koordinator som hjelper dem i deres kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Når det gjelder deltakelse i fritidsaktiviteter er mange gode tiltak under oppstart, som for eksempel  Fritidskortet. MiR mener at det må jobbes spesifikt inn mot familier med kort botid i Norge for at de skal få tilstrekkelig informasjon om ordningene som finnes. De må også få hjelp til å skaffe nødvendig utstyr til barnas aktiviteter, og med å følge barna til aktivitetene.

Vi ser med forventning frem til en ny strategi som forhåpentligvis vil bidra til å gi barn og unge i lavinntekstfamilier en bedre hverdag.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/ny-samarbeidsstrategi-for-barn-i-lavinntektsfamilier/