Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR har i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, trossamfunn og NAV har gjennomført tiltaket ”Likestilling for vellykket integrering og familieliv”. MiR har gjennomført 11 dialogseminarer i prosjektperioden. Tiltaket ble støttet av BUDFIR.

Fem av seminarene ble arrangert i samarbeid med Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge. Det ble også arrangert et tredagers dialogseminar i samarbeid med Stiftelsen Amathea, organisasjonen THI (Tverrkulturell Helseinfo) og organisasjonen Kvinne Visjon i Halden. Det har også blitt arrangert seminarer i samarbeid med Selam Etiopisk Kvinneforening, NAV i Asker og Jessheim, Koranens Hus og Bergen Afro Arts Festival.

Tiltaket har bidratt til holdningsendringer gjennom refleksjon rundt kjønnsroller og hvilke negative konsekvenser tradisjonelle og patriarkalske syn har overfor en vellykket integrering og deltakelse i det norske samfunnet. Tiltaket har skapt bevissthet om hva som er hensikten bak likestillingsidealene og hvordan tradisjonelle syn på kjønnene krasjer med norsk lov. Gjennom dialogseminarene som bestod av foredrag, gruppearbeid og diskusjon i plenum klarte MiR å danne kunnskap, debatt og holdningsendring som er viktige aspekter med tilskuddordningens mål.

I tillegg til å skape debatt, diskusjon og refleksjon hadde tiltaket stor betydning med å fremme demokrati og demokratisk kultur blant innvandrere. Under dialogseminarene har både menn og kvinner vist stort engasjement. Dialogbaserte Empowerment arbeid ga både kvinner og menn muligheter til å uttrykke seg rundt temaet «likestilling» ut fra egne erfaringer og opplevelser. Å engasjere menn og kvinner aktivt på samme arena rundt likestilling fremmer en dialogkultur preget av demokrati, likhet og åpenhet.

Deltakerne ga tilbakemeldinger om at de ønsket at MiR skulle fortsette videre med dette arbeidet siden det er mange som ikke har tilstrekkelig kunnskap om Norge og hvordan man må tilpasse seg både sosialt og kulturelt for å integrere seg og trives i Norge. Mange har satt stor pris på dialogarbeidet i forhold til å fremme demokrati, dialog og gjensidig forståelse.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/