Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Et liv uten frykt, tvang og vold

Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid. Tiltaket er støttet av IMDi.

Dialogseminarene har blitt holdt i Oslo, Kristiansand og Bodø.

Målgruppe for tiltaket er hovedsakelig voksne innvandrere over 18 år fra Øst-Afrika men mange personer utenfor Øst-Afrika har også fått anledning til å delta i dialogseminarene, for eksempel fra Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Kurdistan og Marokko. Dialogseminarene er en kombinasjon av foredrag, gruppediskusjon, diskusjon i plenum og kultur-innslag.

MiR har klart å nå mer enn 1100 personer direkte i dialogarbeidet i løpet av de siste tre årene.
I tillegg har foredragsholdere hos MiR vært på radio og pratet om tematikken både på somalisk og amharisk.

Dialogseminarene arrangeres i samarbeid med ressurspersoner med innvandrerbakgrunn som er godt kjent og respektert i deres miljø for deres engasjement og hjelpe-roller. Disse ressurspersoner har spilt en stor rolle i planleggingen og gjennomføringen av dialogseminarene. Deres engasjement i innvandrermiljøer gjør det også lettere å spre informasjon om dialogseminarene. Under dialogseminarene har fagpersoner med samme landbakgrunn som målgruppen deltatt aktiv ved å holde innlegg på språk deltakere forstår.

MiR har også et godt samarbeid med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). NKVTS har spesialkompetanse rundt forskning og arbeidet mot kjønnslemlestelse blant innvandrere i Norge og i utlandet. Prosjektleder har hatt jevnlig kontakt med sentrale fagpersoner i NKVTS, og delt erfaringer fra prosjektarbeidet – dette ga muligheten til å få innspill fra ekspertene ved NKVTS som uformelle rådgivere og veiledere. Både NKVTS og Røde Kors har gitt MiR informasjonsmateriell om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på forskjellige språk. Dette har blitt delt ut til deltakerne på dialogseminarene.

Prosjektet har lykkes med å mobilisere andre aktører på feltet, som Tverrkulturell Helseinfo (THI), Stiftelsen AMATHEA, og Trossamfunn i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Vi har også fått henvendelse fra Den etiopiske kirke i Stockholm og Gøteborg til å arrangere lignende dialogseminar.

Vi vet av erfaring at innvandrere som kommer fra ikke-vestlige land trenger mer enn enveis informasjon om hva som er lov eller ikke lov i Norge. De trenger en dypere forståelse av hvilket grunnlag de norske lovene er basert på, og dette får de gjennom dialogseminarene. Et vellykket forebyggende arbeid vil ha den effekten at målgruppen ikke praktiserer skadelige tradisjoner basert på egen overbevisning og økt kunnskap, ikke bare av frykt for represalier. Dialog sammen med mange andre voksne som deler felles kultur og verdier vil gi målgruppen mulighet til å reflektere over temaene i felleskap med andre på en trygg arena der det det finnes godt integrerte, kunnskapsrike og innflytelsesrike ressurspersoner med samme landbakgrunn til stede. Disse personene vil hjelpe deltakerne å skille fakta fra myter om offentlige tjenester som for eksempel barnevern og krisesenter.

Det offentlige har mange gode tilbud som ikke nyttiggjøres av mange innvandrere på grunn av mangel på kunnskap, misforståelser, feilinformasjon og vrangforestillinger om det offentlige. Dialogarbeidet har på denne måten en brobyggereffekt mellom innvandrere og offentlige tjenester

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/1-et-liv-uten-frykt-og-tvang/