Tilbake til Prosjekter

FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/

Sterke mødre – flinke barn

MiR har fått støtte av Bufdir til å utvikle en ny modell for å styrke familien i et forebyggende barnevernsprosjekt. Vi følger tett opp 5 familier som har blitt valgt ut i samarbeid med skoler med opplæring av foreldre og støtte barna i skole og fritidsaktiviteter. Prosjektet er treårig. Prosjektet skal ha samlinger ca 1 …

Aktiviteter for familier i fattigdom

Siden 2015 har MiR mottatt støtte fra Bufdirs tilskuddsordning mot barnefattigdom. Støtten brukes i all hovedsak til å arrangere turer og aktiviteter for familier som ikke selv har anledning til å reise på turer og ferier. På denne måten har tiltaket bidratt til at familier med dårlig råd kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke …

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR har i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, trossamfunn og NAV har gjennomført tiltaket ”Likestilling for vellykket integrering og familieliv”. MiR har gjennomført 11 dialogseminarer i prosjektperioden. Tiltaket ble støttet av BUDFIR. Fem av seminarene ble arrangert i samarbeid med Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge. Det ble også arrangert et tredagers dialogseminar i samarbeid …

Et liv uten frykt, tvang og vold

Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid. Tiltaket er støttet av IMDi. Dialogseminarene har blitt holdt i Oslo, Kristiansand og Bodø. Målgruppe for tiltaket er hovedsakelig voksne innvandrere over 18 år fra Øst-Afrika men mange personer …

Problematisk spilling i innvandrerfamilier

Klikk på bildet over for å se video MiR har fått støtte av Helsedirektoratet til et prosjekt for å lage film for foreldre om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. Vi skal tekste snuttene på forskjellige språk og spre de allerede produserte brosjyrer. I 2016 laget vi brosjyrer i 10 forskjellige …

Likestillingsprosjekt – Leirskole for foreldre og barn på Brennabu

Vinteren 2014 arrangerte MIR en tur til Brennabu leirskole for en gruppe flerkulturelle foreldre og barn fra forskjellige land i Asia og Afrika. Prosjektet ble støttet av Bufdir. Formålet med turen var å skape aktiviteter som bidro til refleksjon over kjønnsroller i et tverrkulturelt perspektiv og diskutere hvilke forventninger man har til kvinner og menn i et …